WIN-B2

34,000تومان/ماهیانه

2GB فضای دیسک
ssl رایگان
ترافیک نامحدود
subdomain
addon domains
بک آپ هفتگی خودکار
بازدید بالا

WIN-S5

69,000تومان/ماهیانه

5GB فضای دیسک
ssl رایگان
ترافیک نامحدود
subdomain
addon domains
بک آپ هفتگی خودکار
بازدید بالا

WIN-G10

129,000تومان/ماهیانه

10GB فضای دیسک
ssl رایگان
ترافیک نامحدود
subdomain
addon domains
بک آپ هفتگی خودکار
بازدید بالا